Photoelectric sensor

0

วิศวกรวัยรุ่นกับเรื่องปวดหัว

เมื่อต้องเช็คของเหลวในขวด
เป็นเรื่องที่มีการพูดคุยมายาวนาน สำหรับอุตสาหกรรมเครื่องดื่มในเมืองไทย โดยกระบวนการผลิตเครื่องดื่มนั้น การบรรจุของเหลวลงในขวด ถือเป็นส่วนที่สำคัญในกระบวนการผลิต ซึ่งไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เลย โดยอุปกรณ์ไฟฟ้าที่นำมาติดตั้ง ก็สามารถเลือกใช้ได้หลากหลายรูปแบบ
หลายๆครั้ง ที่ผู้ใช้งานก็เกิดการสับสนเกี่ยวกับการเลือกใช้อุปกรณ์ตรวจจับน้ำในขวด
ปัญหาต่างๆ จึงมักเกิดขึ้นจากการเลือกใช้อุปกรณ์ที่ไม่เหมาะสม เนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจ รวมไปถึงข้อจำกัดในการติดตั้ง เช่น พื้นที่ , อุณหภูมิ และ สภาพแวดล้อม เป็นต้น
ดังนั้น จึงมีการออกแบบอุปกรณ์ไฟฟ้า ที่มีโครงสร้างที่เหมาะสมต่อการใช้งานในหลายๆรูปแบบ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งาน

สิ่งที่วัยรุ่นต้องรู้

อุปกรณ์ที่เรานิยมนำมาใช้เพื่อตรวจเช็คของเหลวในขวด โดยส่วนใหญ่ มีอยู่ 2 ประเภท คือ

 

 

1. Photoelectric sensor
ใช้หลักการของแสงในการตรวจจับ สามารถติดตั้งได้ทั้งระยะใกล้ และไกล ขึ้นอยู่กับชนิดของ sensor เนื่องจากใช้แสงในการตรวจจับ จึงไม่ควรติดตั้งในสภาพแวดล้อมที่มีฝุ่นมากๆ

 

 

2. Capacitive proximity sensor
ใช้หลักการทำงานของคลื่นสนามแม่เหล็กในการตรวจจับ มีความแม่นยำในการตรวจจับสูง แต่ต้องติดตั้งใกล้ๆกับวัตถุที่ต้องการตรวจจับ โดยปกติจะไม่เกิน 40 mm

เป็นวัยรุ่นต้องเลือกเซ็นเซอร์อย่างไร ?

จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นได้ว่า Capacitive sensor จะทำงานได้แม่นยำ แต่ต้องใช้พื้นที่ในการติดตั้งค่อนข้างมาก ซึ่งโดยปกติบริเวณเครื่องจักรมักจะถูกจำกัดพื้นที่ในการติดตั้ง ดังนั้นการเลือกใช้ Capacitive sensor จึงคำนึงแค่เพียง ระยะติดตั้ง และ ขนาดของเซ็นเซอร์ ที่มีผลต่อพื้นที่ในการติดตั้งเท่านั้น

 

ในส่วนของ Photo sensor การเลือกใช้งาน จะต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับชนิดของเซ็นเซอร์ ดังตัวอย่างต่อไปนี้


ทำอย่างไร วัยรุ่นไม่ปวดหัว ???

– ถ้ามีพื้นที่ติดตั้งมาก และสามารถติดใกล้กับวัตถุที่ต้องการตรวจจับได้ ให้เลือกใช้ Capacitive sensor
– ถ้าพื้นที่ติดตั้งไม่มี ต้องอาศัยติดตั้งจากภายนอกแล้ว ตรวจจับวัตถุจากระยะไกล ให้เลือกใช้ Photo sensor รุ่น QS30H2O

ทำไมต้อง QS30H20 ???

จากตัวอย่าง Photo Sensor ในข้างต้นหลายๆตัว เมื่อน้ำไปจับน้ำ จะประสบปัญหาการจับโดนขวดก่อนที่จะโดนน้ำ เช่นในกรณีต้องการจับน้ำเปล่าในขวดใส
QS30H2O เป็นเซ็นเซอร์ที่ถูกออกแบบมาเพื่อจับน้ำโดยเฉพาะ ซึ่งสามารถติดตั้งได้จากภายนอก โดยใช้การตรวจจับน้ำจากระยะไกล ซึ่งจะแตกต่างกับเซ็นเซอร์ปกติ ที่ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อตรวจจับน้ำ ทำให้ไม่สามารถแยกแยะน้ำเปล่าที่มีลักษณะใส
และขวดใสออกจากกันได้

นอกจากนี้ ยังมีอุปกรณ์แบบอื่นๆอีกหลายประเภท ที่สามารถใช้เพื่อตรวจเช็คของเหลวได้ แต่ในฉบับนี้เราจะกล่าวถึงแต่อุปกรณ์ที่นิยมเท่านั้น
หวังว่า วัยรุ่นทุกท่านคงหายปวดหัวกันะครับ