Monday, June 18, 2018

ถามตอบ / ‘คุณชาลี เขมะพันธุ์มนัส’

ฟังเรื่องเล่าจากคุณชาลี เขมะพันธุ์มนัส ผู้บริหารของบริษัท เพอร์ฟอร์แม็ก จำกัด ถึงความเป็นมาของบริษัทและหลักการในการดำเนินธุรกิจ

ถามตอบ / ‘คุณอำพล จิระวัฒน์พงศา’

ผู้บริหารท่านแรก คุณอำพล จิระวัฒน์พงศา ประธานกรรมการของบริษัทคอมโพแม็ก จำกัด
Buy Online

Popular Articles

เลือก แมกเนติกคอนแทคเตอร์ Magnetic Contactor อย่างไร ให้เหมาะกับมอเตอร์ที่เราใช้งาน

จากฉบับก่อนEF Magazine #5 เราได้พูดถึงการเลือกใช้งานโอเวอร์โหลดรีเลย์ ให้เหมาะกับมอเตอร์ที่เราใช้งานไปแล้วนะคะ และอีกอุปกรณ์นึงที่จะขาดไม่ได้ในการควบคุมการทำงานของมอเตอร์ นั่นคือ แมกเนติก คอนแทคเตอร์