การจัดการพลังงาน

0

ในบทความนี้ เราจะกล่าวถึง การจัดการพลังงาน (Energy Management) ซึ่งในที่นี้ก็คือ การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะต้องมีการออกแบบและวางแผนการใช้พลังงานที่เหมาะสม  โดยจะต้องมีการศึกษาการใช้พลังงานอย่างถูกวิธี ซึ่งหัวใจของการจัดการพลังงานคือการใช้พลังงานให้น้อยที่สุดแต่บรรลุวัตถุประสงค์ตามความต้องการครบทุกประการ ในปัจจุบันหลายๆ หน่วยงานเริ่มมีความตื่นตัวในเริ่องของการจัดการพลังงานมากขึ้น เนื่องจากการตลาดปัจจุบันมีการแข่งขันที่สูง และการจัดการพลังงานอย่างชาญฉลาดก็เป็นข้อได้เปรียบอีกแบบหนึ่งในแง่ของการลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและยังเป็นการรักษาสภาพแวดล้อมอีกด้วย ซึ่งการจัดการพลังงานที่ดีนั้นทางองค์กรจะต้องมีการออกแบบและวางแผนจัดการพลังงานที่ดีด้วย          

ในบทความนี้ ทางเพื่อนวิศวกรขอยกตัวอย่างการออกแบบการจัดการพลังงาน ซึ่งประกอบไปด้วยกระบวนการหลายๆ ส่วน เช่น การบริหารคุณภาพพลังงาน(Energy quality control), การรับประกันความแน่นอนของพลังงาน(Warranted  energy availability) หรือ การประหยัดพลังงาน(Energy saving) เป็นต้น  แต่ส่วนแรกที่เราจะนำมากล่าวถึงใน นิตยสารเพื่อนวิศวกรฉบับนี้คือ การบริหารคุณภาพพลังงาน หรือ Energy quality control มาให้ทุกท่านได้รับทราบกันก่อนนะครับ

การควบคุมคุณภาพของพลังงาน

-การวิเคราะห์คุณภาพไฟฟ้า

-การป้องกันโหลด

การรับประกันความแน่นอนของพลังงาน

-ควบคุมความแน่นอนของพลังงาน

-การเลือกใช้แหล่งพลังงาน

การควบคุมการใช้พลังงานน้ำ แก๊ส และ อื่นๆ

-อุปกรณ์การควบคุม

-การวิเคราะห์

การวิเคราะห์และการควบคุม

การรับประกันการจ่ายและการประหยัดพลังงาน

ผลประโยชน์ทางสิ่งแวดล้อมและทางเศษฐกิจ

การประหยัดพลังงาน

-การปรับพาวเวอร์แฟคเตอร์

-การควบคุมมอเตอร์

การควบคุมการใช้พลังงานและบิลลิ่ง 

-ใช้พลังงานเมื่อไหร่?

-ใช้พลังงานที่ไหน?

 

                ส่วนของ Energy quality control นั้น การติดตั้งอุปกรณที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพพลังงานเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้สามารถตรวจสอบปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในระบบไฟฟ้า ( EN50160 ซึ่งเป็นมาตราฐานสำหรับคุณภาพไฟฟ้า) และยังช่วยในการวิเคราะห์ระบบไฟฟ้าเพื่อหาวิธีการป้องกันโหลด ซึ่งในหัวข้อของ Energy quality control นี้ เราได้แบ่งออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ คือ

1.)           การวิเคราะห์คุณภาพไฟฟ้า

                   จากตัวอย่างเป็นการใช้ Power meter เชื่อมต่อกับระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อช่วยในการตรวจสอบคุณภาพไฟฟ้าของระบบไม่ว่าจะเป็นค่าแรงดันไฟฟ้า, ค่าความถี่ไฟฟ้า, จำนวนครั้งที่เกิดแรงดันไฟฟ้าตก, Harmonic หรือ ดูความผิดเพี้ยนของรูปกราฟในระบบ เป็นต้น ซึ่งจากการเก็บและศึกษาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้นี้จะช่วยให้สามารถวิเคราะห์ปัญหาและหาวิธีปรับปรุงคุณภาพไฟฟ้าของตัวผู้ใช้ได้ดีที่สุด และเกิดประโยชน์สูงสุด

2.)           การป้องกันโหลด

    ในส่วนของการป้องกันโหลดเบื้องต้น ปัญหาส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นกับระบบโหลดจะเกี่ยวข้องกับส่วนของแรงดันไฟฟ้า, กระแสไฟฟ้า และความถี่ของระบบที่ผิดเพี้ยนไป เป็นต้น ในการออกแบบป้องกันโหลดในปัจจุบันจะใช้รีเลย์สำหรับตรวจสอบและป้องกันในส่วนของแรงดันไฟฟ้า, กระแสไฟฟ้า และตรวจสอบความถี่ ซึ่งทางเพื่อนวิศวกรได้ยกตัวอย่างฟังก์ชั่นการทำงานของรีเลย์แต่ละประเภทที่ใช้เป็นตัวป้องกันโหลดคร่าวๆ ตามตารางดังต่อไปนี้

 

   สำหรับบทความเรื่องการจัดการพลังงานของนิตยสารเพื่อนวิศวกรฉบับนี้ ข้อมูลในส่วนของ Energy quality control ที่ได้แนะนำไปในบทความนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่านทุกท่านเพื่อที่จะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบและนำไปเป็นแนวทางในการปฎิบัติได้ ในฉบับหน้าขอนำเรื่องราวเกี่ยวกับ Energy saving มาให้ท่านผู้อ่านได้รับทราบเพิ่มเติมอีกนะครับ