Sensor For Decoll Machine

0

Basic RGB

การเก็บรักษาหรือขนย้ายวัสดุที่เป็นแผ่นจะต้องม้วนให้ กลมเพื่อความสะดวก เมื่อนำมาใช้ก็ต้องทำการคายออกจากม้วน DECOIL MACHINE คือเครื่องจักรที่มีหน้าที่ในการคายวัสดุ ที่เป็นแผ่นออกจากม้วนเพื่อออกไปเข้าขบวนการผลิตต่อไป เช่น คายแผ่นเหล็กเพื่อไปเข้าเครื่องปั๊มขึ้นรูป, คายแผ่นกระดาษ เพื่อไปตัด, คายแผ่นพลาสติกเพื่อไปพิมพ์ลาย, ผืนผ้าทอต่างๆ ซึ่งการคายแผ่นออกจะมีทั้งแบบที่ปล่อยฟรีอิสระ และแบบที่ ต้องมีการควบคุมความเร็วโดยใช้เซ็นเซอร์ต่างๆ

30-31

เหตุผลที่ต้องมีการควบคุมความเร็วการหมุนคายออกเพราะว่าโดยธรรมชาติ ของม้วนต่างๆ เมื่อเราต้องการควบคุมความเร็วในการคายออกให้คงที่ ความเร็วในการ หมุนคายของม้วนจะเพิ่มขึ้นเพื่อให้สัมพันธ์กับขนาดของม้วนที่ค่อยๆเล็กลง ฉะนั้นเราจึง ต้องเอาข้อมูลที่ได้จากเซ็นเซอร์ต่างๆที่เราเลือกใช้มาควบคุม มอเตอร์หรือเบรคในการหมุน


 

1. PHOTOSENSOR ใช้ติดยิงแสงไปที่ม้วนเพื่อวัดขนาดเส้น ผ่านศูนย์กลางของม้วนโดยให้Output เป็น Analog ออกมา ตัวอย่างเช่น ที่ม้วนโต 500mm ได้output 3volt เมื่อม้วนค่อยเล็กลง จนเหลือ 100mm ได้ Output 9volt ไปสั่งให้ Inverter ค่อยๆเพิ่มความเร็วในการคายม้วน วัสดุ Photosensor ต้องใช้กับวัสดุทึบแสงที่สามารถสะท้อนแสงกลับไปหา ตัวมันได้

30-31

2. ULTRASONIC ใช้ติดยิงคลื่นเสียงไปที่ม้วนแผ่นและให้สะท้อน กลับมาให้ Output ออกมาเป็น Analog เช่นเดี่ยวกับ Photosensor ที่ต่างกันคือultrasonicสามารถใช้กับวัสดุที่โปร่งแสงหรือเงาหรือมีสีสัน ลวดลายต่างๆ ได้เช่นม้วนแผ่นพลาสติกใสหรือฟิลม์ แต่ต้องมีพื้นที่หน้ากว้าง ของแผ่นให้ครอบคลุมพอที่จะสะท้อนเสียงกลับมาได้

30-31

3. ENCODER ใช้คู่กับลูกล้อที่สัมผัสกับแผ่นแล้ววัดความเร็ว ของแผ่นที่เคลื่อนที่คายออกมาจากม้วน ได้outputเป็นความถี่ แล้วนำ ความถี่ที่ได้ไปเข้าตัวคอนโทรล (MOTOR DRIVE CONTROL:MDC)  โดยมี หลักการทำงานคือเราจะตั้งความถี่ที่ต้องการไว้  ถ้า Encoder วิ่งช้าลง ความถี่ออกมาน้อยMDCก็จะเพิ่มสัญญาณ Analog ออกมาเพื่อไปเร่ง ความเร็วมอเตอร์เป็นการควบคุมให้ได้ความเร็วคงที่ตลอด

30-31

ข้อดีของการใช้ SENSOR CONTROL

• ควบคุมความเร็วการป้อนได้ถูกต้อง
• แผ่นเหล็กไม่เสียหายจากการกระแทกพื้น
• ยืดอายุการใช้งานอุปกรณ์ เช่น motor, inverter, brake
• ปลอดภัยกับพนักงาน

การนำเซ็นเซอร์เข้าไปใช้ควบคุม Decoil เป็นสิ่งที่ควรนำมาใช้เพิ่มประสิทธิ์ภาพ ในการทำงานเพื่อความถูกต้อง ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย ยังสามารถนำไปประยุกต์ ใช้กับงานควบคุมอื่นๆที่มีลักษณะใกล้เคียงกันได้อีกด้วย