Automotive Intelligance Center

0

Automotive Intelligance Center
ตอน ความทันสมัยของเทคโนโลยี RFID Episode 2
ในความเดิมฉบับที่แล้วเราได้กล่าวถึง RFID กันไปบ้างแล้ว ซึ่งระบบของ RFID จะใช้อุปกรณ์ อ่าน – เขียนข้อมูลโดยใช้สัญญาณวิทยุเป็นตัวส่งสัญญาณ และองค์ประกอบของระบบ RFID ประกอบไปด้วย ตัวส่ง (Tag หรือ Transponder) และตัวอ่าน (Reader หรือ Interrogator) สำหรับอ่าน – เขียนข้อมูลเพื่อส่งเข้าเครื่องประมวลผล ส่วนฉบับนี้เรามาทำความเข้าใจถึงการทำงานของระบบ RFID และการประยุกต์ใช้งาน ระบบ RFID กับอุตสาหกรรมรถยนต์กันครับ

ลักษณะการทำงานของระบบ RFID
หัวใจของเทคโนโลยี RFID ได้แก่ “Inlay” ที่บรรจุอุปกรณ์และวงจรอิเล็กทรอนิกส์กับโลหะที่ยืดหยุ่นได้สำหรับการติดตามหรือทำหน้าที่เป็นเสาอากาศนั่นเอง Inlay มีความหนาสูงสุดอยู่ที่ 0.375 มิลลิเมตร สามารถทำเป็นแผ่นบางอัดเป็นชั้น ๆ ระหว่างกระดาษ, แผ่นฟิล์ม หรือพลาสติกก็ได้ ซึ่งเป็นการผลิตเครื่องหมายหรือฉลาก จากวัสดุที่มีราคาไม่แพงมากนัก ซึ่งจะเห็นว่า Inlay มีลักษณะรูปร่างที่บางมาก จึงทำให้ง่ายต่อการติดเป็นป้ายชื่อหรือฉลากของชิ้นงานหรือวัตถุนั้น ๆ ได้สะดวก โดยมีหลักการทำงานดังนี้

1. ตัวอ่านข้อมูลจะปล่อยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าออกมาตลอดเวลา และคอยตรวจจับว่ามีแท็กส์เข้ามาอยู่ในบริเวณสนามแม่เหล็กไฟฟ้าหรือไม่ หรืออีกนัยหนึ่งก็คือการคอยตรวจจับว่ามีการมอดูเลตสัญญาณเกิดขึ้นหรือไม่

2. เมื่อมีแท็กส์เข้ามาอยู่ในบริเวณสนามแม่เหล็กไฟฟ้า แท็กส์จะได้รับพลังงานไฟฟ้าที่เกิดจากการเหนี่ยวนำของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเพื่อให้แท็กส์เริ่มทำงาน และจะส่งข้อมูลในหน่วยความจำที่ผ่านการมอดูเลตกับคลื่นพาหะแล้วออกมาทางสายอากาศที่อยู่ภายในแท็กส์

3. คลื่นพาหะที่ถูกส่งออกมาจากแท็กส์จะเกิดการเปลี่ยนแปลงแอมปลิจูด, ความถี่ หรือเฟส ขึ้นอยู่กับวิธีการมอดูเลต

4. ตัวอ่านข้อมูลจะตรวจจับความเปลี่ยนแปลงของคลื่นพาหะแปลงออกมาเป็นข้อมูลแล้วทำการถอดรหัสเพื่อนำข้อมูลไปใช้งานต่อไป

 


ตัวอย่างการประยุกต์ใช้งานระบบ RFID กับอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ และชิ้นส่วนรถยนต์

 

 

  • การติดตามแม่พิมพ์ในอุตสาหกรรมการหลอมเหล็กหล่อชิ้นส่วนโดยการใช้ระบบ RFID เข้ามาตรวจสอบแบบแม่พิมพ์ที่ถูกต้อง โดยการระบุข้อมูลที่ถูกต้องสำหรับการตรวจสอบ และเตรียมพร้อมในการจัดเก็บแม่พิมพ์ เพื่อการผลิตที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด
  • การจำแนก และการจัดการอุปกรณ์ในอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องยนต์ ในการจำแนก และจัดการอุปกรณ์ในการผลิตเครื่องยนต์ เพื่อความปลอดภัยสูงสุดในการผลิต โดยสามารถกำหนดข้อมูลที่ถูกต้องในเวลาที่เหมาะสม และตรงตำแหน่ง เพื่อสามารถบริหารจัดการชุดอุปกรณ์เพื่อลดความผิดพลาดในการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • การติดตามชิ้นส่วนการผลิตในอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องยนต์ การใช้ระบบ RFID ในการเก็บข้อมูลขั้นตอนของกระบวนการผลิต และติดตามกระบวนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสามารถเพิ่มศักยภาพในการผลิตได้สูงสุด
  • การติดตามชุดอุปกรณ์เครื่องปั๊มชิ้นส่วนในอุตสาหกรรมการปั๊มชิ้นส่วนรถยนต์ โดยการเพิ่มคุณภาพของงานปั๊มชิ้นส่วนต่างๆในอุตสาหกรรมรถยนต์โดยการใช้ระบบ RFID เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการวัดผล การเก็บข้อมูล รวมถึงการแสดงลักษณะต่างๆ ในอุตสาหกรรมการปั๊มชิ้นส่วนรถยนต์ได้เพิ่มมากขึ้น
  • การระบุข้อมูลของพาเลทขนถ่ายในอุตสาหกรรมการประกอบโครงรถยนต์ ในการระบุข้อมูลของ พาเลทด้วยระบบ RFID สามารถพัฒนาการผลิตโดยการระบุคุณลักษณะทั้งหมด รวมถึงการเก็บข้อมูลในแต่ละส่วนของกระบวนการผลิต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการประกอบโครงรถยนต์ และสามารถลดต้นทุนในการผลิตได้อีกด้วย
  • การควบคุมรถเอจีวีในอุตสาหกรรมการประกอบรถยนต์ ระบบ RFID สามารถนำมาใช้ควบคุมรถเอวีจี เพื่อสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการโอนถ่ายข้อมูลการขนย้ายอุปกรณ์ต่างๆเข้าสู่รถเอจีวี ทำให้การขนถ่ายอุปกรณ์ และกระจายอุปกรณ์ต่างๆ ถึงจุดการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

ในเรื่องของระบบ RFID ของอุตสาหกรรมรถยนต์ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ หวังว่าเพื่อนๆ ชาววิศวกรทุกท่านจะรู้จักระบบ RFID มากขึ้น และสามารถนำความรู้ต่างๆ ไปพัฒนางานของท่านได้ในอนาคตไม่มากก็น้อย ส่วนใน Automotive Intelligence Centre ฉบับต่อไปจะนำเสนอถึงเทคโนโลยีใหม่ๆในวงการอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์เรื่องใด อย่าลืมติดตามกันนะครับ