ตรวจสอบฉลากสินค้าแบบภาพ ด้วยอุปกรณ์วิชั่นเซ็นเซอร์

0

ฉลากสินค้ามีความสำคัญต่อการตัดสินใจซื้อและความพึงพอใจของผู้บริโภค เพราะฉลากสินค้าทำให้ผู้บริโภคทราบถึงตัวสินค้าและใช้เป็นข้อมูลเปรียบเทียบในการเลือกซื้อ จึงปฏิเสธไม่ได้ว่าผู้ผลิตในวงการอุตสาหกรรมต่างๆ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมอาหารที่จำเป็นต้องมีการตรวจสอบฉลากสินค้าให้ตรงตามที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด รวมทั้งยังมีประกาศของกระทรวงสาธาระสุข (ฉบับที่ 194) พ.ศ. 2543 ที่กำหนดให้ผู้ผลิตต้องระบุข้อมูลสินค้าลงในฉลากให้ครบถ้วน ซึ่งสามารถแบ่งตามกลุ่มอาหารดังต่อไปนี้

กลุ่ม 1 : อาหารควบคุมเฉพาะ

กลุ่ม 2 : อาหารที่กำหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน

กลุ่ม 3 : อาหารที่ต้องมีฉลาก

กลุ่ม 4 : อาหารทั่วไป (อาหารอื่นนอกจากอาหารกลุ่ม 1-3)

ซึ่งตามประกาศของกระทรวงสาธาระสุข ฉลากที่ปรากฎบนสินค้ากลุ่มเหล่านี้ จำเป็นต้องมีข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

1. ชื่ออาหาร

2. ชื่อและที่ตั้งของผู้ผลิตหรือผู้แบ่งบรรจุเพื่อจำหน่ายแล้วแต่กรณี โดยมีคำว่า ‘ผลิตโดย’ หรือ ‘ผลิต-แบ่งบรรจุโดย’ กำกับ สำหรับอาหารที่ผลิตภายในประเทศอาจแสดงสำนักงานใหญ่ของผู้ผลิตหรือของผู้แบ่งบรรจุก็ได้ ในกรณีที่เป็นอาหารนำเข้าให้แสดงประเทศผู้ผลิตด้วย

3. ปริมาณสุทธิของอาหารเป็นระบบเมตริก

4. วันเดือนปีที่ผลิต หรือหมดอายุ การใช้ หรือควรบริโภคก่อน โดยมีคำว่า ‘ผลิต’ หรือ ‘หมดอายุ’ หรือ ‘ควรบริโภคก่อน’กำกับ

โดยปรกติแล้วการตรวจสอบฉลากในอุตสาหกรรมนั้นมีการใช้ทั้งมนุษย์และเครื่องจักรในการตรวจสอบ ซึ่งในบทความนี้ผมขอกล่าวถึง ระบบวิชั่นเซ็นเซอร์(Vision Sensor) ซึ่งเข้ามามีบทบาทในสายงานการผลิตโรงงานอุตสาหกรรมมากยิ่งขึ้นในปัจจุบันระบบวิชั่นเซ็นเซอร์มีการใช้งานง่ายและให้ผลการตรวจสอบที่มีคุณภาพและแม่นยำกว่าการใช้สายตาของมนุษย์ในการตรวจสอบ เพราะอุปกรณ์วิชั่นเซ็นเซอร์มีทัสกรีนในตัว ไม่จำเป็นต้องต่อกับชุดคอมพิวเตอร์ในการกำหนดค่าต่างๆ โดยระบบจะตรวจสอบด้วยฟังก์ชั่นการทำงานแบบภาพโดยฉลากบนสินค้าที่ตรวจสอบต้องตรงกับการตั้งค่าของฉลากอ้างอิงในอุปกรณ์วิชั่นเซ็นเซอร์ หากไม่ตรงระบบจะมีการคัดแยกออกทันที

ระบบวิชั่นเซ็นเซอร์ ที่กล่าวถึงนี้ ทางผู้ผลิตสินค้าสามารถมั่นใจได้เลยว่าฉลากสินค้าจะถูกติดไปกับตัวผลิตภัณฑ์อย่างแน่นอน โดยการตรวจที่เที่ยงตรงด้วยความเร็วสูงสุด 6,000 ชิ้นต่อนาที ซึ่งแตกต่างจากการใช้ตรวจสอบโดยมนุษย์ ที่มีข้อจำกัดในหลายด้าน เช่น

–  การทำงานของคนขึ้นอยู่กับสมรรถภาพร่างกาย

–  ด้านความปลอดภัยในกระบวนการตรวจสอบ

–  ข้อจำกัดด้านความเร็วในการตรวจสอบ

–   ความแม่นยำในการตรวจสอบ เป็นต้น

จากคุณสมบัติของวิชั่นเซ็นเซอร์ที่ได้กล่าวไปแล้วนั้น ทางผู้ผลิตสามารถมั่นใจได้เลยว่า “ฉลากสินค้า” จะมีติดไปกับสินค้าอย่างแน่นอนและถูกต้องตามที่กำหนดไว้ทุกประการ

หากท่านสนใจใดข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ Tossapon: 085-1237163 หรือส่ง E-mailมาที่ : [email protected]

The typical rectangular carton of ice cream measures 63
youporn How to Detect an Authentic Hermes Handbag

the movies fancy dress outfits in the
anime pornRandom Fashion Thoughts and WSheWT