• http://www.facebook.com/sothongneu โอ หลั่นล้า

    วิศวกรไทยมีความสาามารถด้านวิชาการมาก แต่ยังไม่ได้รับโอกาสในกาพัฒนาศักยภาพของตนเองเต็มที่ครับ
    เพาะอุตสาหกรรมส่วนมากในประเทศเป็นของต่างชาติ และส่วนน้อยที่จะเปิดโอกาสให้พวกเขาได้แสดงศักดิ์ภาพ

  • บิวชัย

    ไปทางสุขุมวิทเก่าครับ